Законски оквир пословања

Пословање предузећа је уређено следећим прописима:

* Закон о јавним предузећима (''Сл. гласник РС'' бр. 15/2016)

* Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, осносно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини (''Сл. гласник РС'' бр. 6/06)

* Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (''Сл. гласник РС'' бр. 5/06)

* Закон о комуналним делатностима (''Сл. гласник РС'' 88/2011 и 104/2016)

* Одлука о комуналним делатностима на територији Општине Горњи Милановац (''Сл. гл. Општине Горњи Милановац 29/2016)

* Одлука о оснивању и ораганизовању ЈКП "17.септембар" бр. 3-01-06-410/03 са изменама исте од 29.06.2007. године;

* Закон о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

* Закон о буџетском систему (''Сл. гласник РС'' бр. 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13, 63/13 испр. 108/13, 142/14, 68/15 и др. закони 103/15)

* Основни и највиши правни акт предузећа је Статут ЈКП ''Горњи Милановац'' који је донео Управни одбор предузећа дана 04.06.2013. године.

* Поред Статута, као основног правног акта у предузећу су на снази следећа акта:
1. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у предузећу од 02.02.2016. године

* Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама бр. 5095/2 24.09.2007. године.
1. Правилник о безбедности и здрављу на раду запослених у ЈКП "Горњи Милановац"
2. Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП "Горњи Милановац"