Skip links

ПРОДАЈА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

На основу одлуке Надзорног одбора бр. 4310 од 31.10.2023. године, Јавно комунално предузеће  »Горњи Милановац« расписује оглас за

ПРОДАЈУ

путем

ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

(други пут)

Предмет продаје je следећe основно средство:

–          Путничко (нерегистровано) возило, марке DACIA, модел SANDERO AMBIENCE 1.4, бр. шасије UU1BSDAEP44829689, бр.мотора: K7JA710UF64665, снага мотора: 55, година производње 2011., погонско горивo BENZIN/TNG, број места за седење:5, запремина мотора 1390, маса: 1141, највећа дозвољена маса: 1536, боја возила E CRVENA D, датум прве регистрације:04.08.2011.г.

Почетна цена је 40.000,00 динара.  

Наведено основно средство се продаје у виђеном стању, без права на накнадне рекламације.

Почетна цена возила је 40.000,00 динара.

Возило ће бити продато понуђачу који понуди највећи финансијски износ, који не може бити мањи од почетне цене.

Уколико најповољнији понуђач одустане од куповине возила, сматра се да је следећи најбољи понуђач онај који је дао следећу најповољнију понуду, која није мања од почетне цене.

Комисија неће разматрати неисправне и неблаговремено достављене понуде.  

Отварање писаних понуда обавиће се 22.12.2023. г. у просторијама ЈКП »Горњи Милановац«, ул. Војводе Мишића бр.23, са почетком у 12:00 часова.

Понуђачима је дозвољено да присуствују отварању понуда уз обавезно поседовање личне карте, и овлашћења уколико заступају друго правно или физичко лице.

Понуде могу доставити сва правна и физичка лица уз предходну уплату кауције на текући рачун ЈКП »Горњи Милановац« бр.150-617-33 код EUROBANK Direktna banka или благајни предузећа у висини  10% од почетне цене. Уплату кауције потребно је извршити најкасније до 20.12.2023. г.

Потврду о уплати кауције заједно са обрасцем понуде доставити на адресу ЈКП »Горњи Милановац«, улица Војводе Мишића бр. 23, 32300 Горњи Милановац у затвореној коверти са назнаком на коверти: Комисији за продају возила – Понуда за куповину возила – НЕ ОТВАРАТИ, најкасније до 22.12.2023. године до 10.00 часова.

Образац понуде понуђачи могу преузети радним данима у просторијама ЈКП »Горњи Милановац«, улица Војводе Мишића бр. 23, у периоду од 11.12-20.12.2023. од 08 до 14 часова.

Купопродајни уговор се потписује у року од 5 дана од дана отварања понуда. Уплата купопродајне цене је до 3 дана по закључењу уговора о купопродаји.

Ако проглашени купац не закључи уговор о купопродаји или не уплати купопродајну цену до 3 дана по закључењу уговора губи право на повраћај кауције.

Купац плаћа порез на пренос апсолутних права као и остале трошкове који проистекну из реализације овог Уговора.

Основно средство се може погледати радним даном у периоду од 11.12-20.12.2023. године, од 08 до 14 часова уз претходну најаву, на број телефона 032/716-900.


ЈКП “Горњи Милановац”