Skip links

Законски оквир пословања

ЈКП Горњи Милановац

Пословање предузећа је уређено следећим прописима:

* Закон о раду («Сл.гласник РС» бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)

* Закон о јавним предузећима (”Сл. гласник РС” бр. 15/2016 и 88/2019)

* Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, осносно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини (”Сл. гласник РС” бр. 6/06)

* Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (”Сл. гласник РС” бр. 27/2014)

* Закон о комуналним делатностима (”Сл. гласник РС” 88/2011, 104/2016 и 95/2018)

* Одлука о комуналним делатностима на територији Општине Горњи Милановац (”Сл. гл. Општине Горњи Милановац 11/2019)

* Одлука о оснивању и ораганизовању ЈКП “17.септембар” бр. 3-01-06-410/03 са изменама исте од 29.06.2007. године;

* Закон о јавним набавкама (”Сл. гласник РС”, бр. 91/2019)

* Закон о буџетском систему (”Сл. гласник РС” бр. 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13, 63/13 испр. 108/13, 142/14, 68/15-др закон,103/15, 99/2016,113/2017,95/2018,31/2019 и 72/2019)

* Закон о раду («Сл.гласник РС» бр.24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење)

* Основни и највиши правни акт предузећа је Статут ЈКП ”Горњи Милановац” који је донео Надзорни одбор предузећа дана 16.10.2017. године.

* Поред Статута, као основног правног акта у предузећу су на снази следећа акта:

* Појединачни колективни уговор ЈКП „Горњи Милановац“ бр.2633 од 02.06.2020.године

1. Правилник о систематизацији послова у предузећу

2. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

3. Правилник о безбедности и здрављу на раду запослених у ЈКП „Горњи Милановац”

4. Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Горњи Милановац”

5.Правилник о благајничком пословању у ЈКП „Горњи Милановац“

6.Правилник о издавању пијачног пословног простора

7.Правилник о магацинском пословању

8.Правилник о употреби и одржавању службених возила у ЈКП „Горњи Милановац“

9.Правилник о солидарној помоћи

10. Правилник о евидентирању присуства на послу запослених у ЈКП „Горњи Милановац“

11.Правилник о трошковима репрезентације и трошковима рекламе и пропаганде

12. Правилник о службеним путовањима

13.Правилник о раду пијаца

14. Правилник о оцењивању и напредовању запослених у ЈКП „Горњи Милановац

15. Правилник о тестирању запослених у ЈКП „Горњи Милановац“ на алкохол и друга средства зависности

16.Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима повећаним ризиком

17.Правилник о накнади трошкова  за долазак и одлазак са рада

18.Процедура за коришћење годишњих одмора запослених у ЈКП „Горњи Милановац“

19.Правилник о раду комисије за решавање рекламација потрошача