Skip links

Водовод и канализација

Услуге / ЈКП Горњи Милановац

Сектор "Водовод и канализација" је организован у следеће службе:

Служба "Производња и дистрибуција воде"

Служба "Одржавањe водоводне и канализационе мреже"

Служба "Прерада отпадне воде"

Техничка служба

Служба "Диспечерски центар"

n37
n39
n8
n9

Организовано водоснабдевање Горњег Милановца датира од 1943. године. Тренутно се Горњи Милановац снабдева водом из четри система: Вујанског, Брезанског, Бањанског и Регионалног водоводног система "Рзав".

Вујански систем изграђен је у току 1943. године. Каптирањем врела ''Вујан'' вода се гравитационо доводи до резервоара ''Вујан'', капацитета 400 m³, где се хлорише течним хлором, а затим дистибуира за потребе домаћинстава у насељу Млаковац, компаније ''Таково'' и ППОВ Млаковац. Капацитет изворишта је 6 - 10 l/s. Поред реке Деспотовице 1992. године изграђен је бушени бунар дубине 300 m са својом пумпном станицом капацитета 11 l/s, која воду потискује у поменути резервоар "Вујан". Након прикључка на Рзавски систем овај бунар није у функцији.

Брезански систем изграђен је 1967. године као систем за снабдевање свих потрошача Горњег Милановца и дела сеоских домаћинстава на магистралном цевоводу од Брезне ка граду. Овај систем чине врела: Шибан, Куршумово и Филиповића врело. Вода са изворишта Шибан се хлорише у сабирном базену ради водоснабдевања потрошача у Теочину.

Процењена издашност врела Шибан је 12 - 18 l/s, Филиповића врела 4 - 6 l/s и врела Куршумово 13 - 18 л/s. Укупна издашност ових врела у летњем периоду може бити мања од 20 l/s. Ова чињеница, као и нагло повећање броја становника и индустријских капацитета довели су до изградње система за водоснабдевање "Горњи Бањани" 1967. године.

Бањански систем чине: Попово, Коленичко и Марковића врело. Издашност ових врела се креће 30 - 50 l/s, док при повољним хидролошким условима износи и до 90 l/s. Велике осцилације у издашности и квалитету условљене су падавинама. Решење ових проблема је нађено изградњом II фазе система за водоснабдевање Горњи Бањани, када је направљено постројење за прераду сирове воде капацитета 150 l/s. Филтарско постројење се снабдева гравитационо сировом водом са тиролског водозахвата на реци Дичини. У процесу прераде користи се коагулација, таложник и филтери.

Постоји резервоар чисте воде запремине 500 m³. Инсталирано је постројење за аутоматско дозирање хлора. Овде су такође присутни велики утицај временских услова на издашност, минимални протоци испод 35 l/s и утицај на квалитет воде због велике осцилације у мутноћи воде условљене падавинама.

Регионални водоводни систем "Рзав" прикључен је на дистрибутивну водоводну мрежу Горњег Милановца 1996. године. Од постројења за пречишћавање воде у Ариљу, вода се гравитационо транспортује до резервоара и ЦС у Брђанима. Два километра пре ЦС ''Брђани''је пројектован мерно-регулациони блок за водоснабдевање насељеног места Брђани који сачињавају пет резервоара, четири пумпне станице и једна бустер станица. Из Брђана вода се цевоводом пречника 600 мм и пумпама потискује у дистрибутивни резервоар "Нешковића Брдо". Пумпе раде аутоматски на ниво воде у резервоару, а просечни капацитет је око 50-70 l/s. Пројектоване количине воде са овог система су: 150 l/s у I фази и 350 l/s у II фази. Водом из система ''Рзав''за сада се снабдевају сви потрошачи у највећем делу града југоисточно од потока Ивице. По потреби, поред потрошача у граду снабдева се и део домаћинстава у насељима Грабовица, Велереч и Луњевица.

На ова четири система за водоснабдевање прикључено је укупно 11.237 потрошача свих категорија, што у погледу броја домаћинстава на подручју општине чини нешто мање од 2/3 свих домаћиснтава.

Од наведеног броја, на сеоска подручја ван града Горњег Милановца отпада 1.440 домаћинстава, на варошицу Рудник и насеља која се снабдевају водом са Рудника 652 потрошача, а на градско подручје са приградским месним заједницама 9.145 потрошача.

У оквиру свих постојећих система за водоснабдевање, изграђено је и у функцији преко 100 км магистралних цевовода пречника 200 - 600 mm. Дистрибутивна секундарна мрежа има дужину од преко 200 км, цевовода пречника од 50 mm до 200 mm.

ЈКП "Горњи Милановац" контролише целокупан водоводни систем централним системом за надзор и управљање (ЦСНУ), који је заснован на мрежи програмибилних логичких контролера (ПЛЦ), инсталираних у дислоцираним објектима (резервоарима, црпним станицама) и повезаних вајерелес мрежом.

Узорковање, хемијске и бактериолошке анализе врши се редовно од стране овлашћеног Завода за заштиту здравља, док референти за контролу воде (хлоринатори) три пута дневно вршие контролу резидуалног хлора у оквиру свих водоводних система.

Овај део РЈ Водовод запошљава 34 радника и своје пословање базира на одржавању постојећег водоводног система и извођењу радова за трећа лица. Служба запошљава 10 стручних радника – водоинстралатера и 9 помоћника водоинсталатера, као и референте за узорковање воде, возаче, електричаре и грађевинске раднике.

Приоритетна делатност службе је брзо отклањање кварова на водоводној и канализационој мрежи. Поред наведених делатности, служба одржавања ради на замени комплетних деоница водовода, бави се и извођењем грађевинских радова као што су зидање шахти, израда бетонских поклопаца за шахте, санацијом оштећених делова пута насталих приликом интервенција на мрежи, као и прочишћавањем зачепљених делова канализационе мреже.

Служба "Одржавања водоводне и канализационе мреже" ће у 2015. години из својих средстава извршити замену АЦ цеви на деоницама на којима је то неопходно.

Пречишћавање отпадних вода врши се на централном постројењу за пречишћавање воде у Млаковцу. Служба запошљава 14 радника. У процесу пречишћавања користе се следеци поступци:
- уклањање крупног материјала;
- издвајње песка и пливајуцих материјала;
- таложење на примарном таложнику;
- аеробна разградња органских материја;
- удувавање ваздуха преко дифузора;
- финално таложење са рециркулацијом муља;
- пресовање и одвожење муља на депонију;

Постројење отпадних вода просечно пречишћава 130 l/s отпадних вода. Контрола квалитета отпадних вода које долазе на постројење као и оне која се испушта у реку Деспотовицу врши се 2 пута дневно у интерној лабораторији, док званичну контролу отпадне воде пре и после постројења, као и речне воде такоде пре и после постројења врши завод за јавно здравље сваког другог месеца.

Инвестициона улагања у 2012. години у технологију прераде отпадне воде, као и у опрему која је постављена на линији воде и линији муља омогућава ефикаснији рад постројења.

Централно постојење за пречишћавање отпадних вода ће убудуће моћи да одговори свим изазовима везаним за преоптерећење органским отпадом који потиче од индустрије.

У овој служби се обављају следећи послови:
- прикупљање и обрада података о водоводним и канализационим системима,
- успостављање, одржавање и развој ГИС-а водоводног и канализационог система,
- анализа рада водоводног и канализационог система (потрошња, кварови, производња, квалитет, губици, уштеда ...),
- прикупљање података о квалитету воде за пиће и отпадне воде,
- координација свих потребних активности унутар и ван предузећа на обезбеђењу одговарајућег квалитета пијаће и оптадне воде,
- стална провера (симулирање) рада водоводног и канализационог система по математичком моделу,
- израда краткорочних и дугорочних планова (развоја, инвестиционих радова, инвестиционог одржавања и планова превентивног одржавања),
- израда услова и сагласности у поступку прикупљања нових потрошача на водоводном и канализационом систему,
- увођење, одржавање и развој система за осматрање, надзор и управљање водоводним и канализационим системима,
- надзор и организација извођење радова на изградњи објеката водовода и канализације,
- израда пројектне документације за објекте водовода и канализације,
- у складу са потребама процеса рада доставља информације и остварује потребну сарадњу са другим организационим деловима предузећа,
- администрирањем и одржавањем рачунарске мреже, пословног информационог система, система за даљински надзора и управљање водоводним системом, - праћењем и анализом насталих кварова у оквиру водоводног система, што подразумева и подношење захтева за накнаду настале штете код осигуравајућег друштва,
- организује и спроводи превентивне мере заштите од пожара, праћење Закона о заштити од пожара, едукује и тестира запослене и координира са свим службама у оквиру предузећа као и ван њега,
- по потреби остварује сарадњу са другим предузећима, органима и организацијама.

У оквиру овог центра врше се послови:
- праћење рада свих објеката у систему водоснабдевања,
- праћење рада објеката који су повезани на централни систем надозра и управљања водоводног система,
- давање налога за измене режима рада појединих објеката у систему водоснабдевања и управљање водосистемом,
- прати и осматра све објекте преко видео надзора и обавештава запосленог радника на одржавању инсталација водовода и канализације о неопходним интервенцијама,
- обавља и друге послове на одржавању средстава, уређаја и опреме.

n66
n65
n68
n69
Услуге

Наше
услуге.

ЈКП ГМ је модерно предузеће које одликује примена савремених технологија.