Skip links

Рекламације

ЈКП Горњи Милановац

На основу члана 55. став 4, 6, 7, 9 и 12. Закона о заштити потрошача (Сл. фласник РС бр. 88/2021) и ЈКП “Горњи Милановац” Горњи Милановац издајемо

Обавештење о начину и месту пријема рекламација

Пријем рекламација се врши сваког радног дана од 07 до 15 часова на шалтеру за пријем рекламација на адреси ЈКП “Горњи Милановац”, ул. Војводе Живојина Мишића бр. 23.

Рекламације потрошача могу се поднети писменим и усменим путем уз доставу рачуна, или другог доказа, на услуге на које се рекамација односи и то:
– Лично на писарницу у пословном објекту ЈКП “Горњи Милановац”, Горњи Милановац, ул. Војводе Живојина Мишића бр. 23
– Поштом на адресу ЈКП “Горњи Милановац”, Горњи Милановац, ул. Војводе Живојина Мишића бр. 23
– Путем факса на број: +381(0) 32 / 716-902
– Путем бесплатне телефонске линије: 0800 035 030
– Путем е-маил адресе: info@jkpgm.rs

Уз поднету рекламацију потрошач добија потврду о пријему рекламације и саопштава му се под којим бројем је рекламација заведена, о чему се води посебна евиденција.

Рок за давање одговора на рекламацију износи 8 дана од дана подношења.

Рок за решавање рекламације је 15 дана од дана подношења, могућност продужења је могућа уз писмену сагласност потрошача.

Предузеће води евиденцију примљених рекламација и чува их најмање 2 године од дана подношења рекламације потрошача. Приликом обраде података о личности потрошача, предузеће поступа у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности.

Уколико комисија за решавање рекламација одбије рекламацију, дужна је да потрошача обавести о могућности решавања спора вансудским путем и онадлежним телима за вансудско решавање потрошачких спорова.

Стручна служба ЈКП “Горњи Милановац” Горњи Милановац

Преузмите обавештење о начину и месту пријема рекламација

Захтев за рекламацију - физичка лица

Захтев за рекламацију - правна лица